Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) osnivačka Skupština Alfa Romeo Klub Cuore Sportivo Hrvatska održana  11.11.2017. godine, donijela je

Statut

Alfa Romeo Klub Cuore Sportivo Hrvatska

I

Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Alfa Romeo Klub Cuore Sportivo Hrvatska

Naziv kluba na engleskom jeziku: Alfa Romeo Club Cuore Sportivo Croatia

Naziv kluba na talijanskom jeziku: Alfa Romeo Club Cuore Sportivo Croazia

Skraćeni naziv Udruge je: Cuore Sportivo HR

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Alfa Romeo Klub Cuore Sportivo Hrvatska je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat je okruglog oblika promjera 40 mm. Na njemu su ispisani puni naziv kluba te sjedište kluba, a u sredini je znak/grb.

Znak Udruge je stilizirana silueta zmaja koja s lijeve strane glave ima stilizirane kvadratiće, a iznad glave krunu.

Članak 5.

Radi odavanja javnog priznanja za rad na unapređivanju djelovanja Udruge i postizanju rezultata u tom djelovanju, Udruga može dodjeljivati svoje priznanje.

Pobliže, sva pitanja u svezi javnih priznanja utvrđuju se posebnim odlukama koje donosi tijelo ovlašteno ovim Statutom.

Članak 6.

Udrugu zastupa Predsjednik, dva Dopredsjednika i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

Ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima i djeloatnosti udruge

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju okupljanja vlasnika i ljubitelja vozila marke Alfa Romeo, razmjene znanja i iskustava, promicanja Alfa Romeo stila življenja, ponašanja i kulture, unapređivanja prometne i tehničke kulture te sigurnosti u prometu, u Republici Hrvatskoj.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području hobističke djelatnosti.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje susreta ljubitelja Alfa Romeo vozila iz zemlje i inozemstva
 • sudjelovanje članova kluba na međunarodnim susretima srodnih klubova
 • suradnja sa srodnim klubovima u zemlji i inozemstvu, te drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koje podupiru rad kluba
 • organiziranje susreta za ljubitelje oldtimera
 • razmjena iskustava i pružanje informacija o nabavi, servisiranju, održavanju i zaštiti vozila marke Alfa Romeo
 • organiziranje kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sličnih manifestacija te raznih druženja, sukladno zakonu
 • promicanje sigurnosti u cestovnom prometu za mladež i građanstvo provođenjem programa edukacije putem tečajeva, radionica, predavanja i seminara
 • borba protiv nasilja među mladima provođenjem projekata i programa Udruge
 • izdavačka djelatnost (brošura, časopisa, kalendara, reklama i slično) u području djelovanja udruge u skladu s posebnim propisima
 • promicanje kulture vožnje sukladne cestovnim propisima Republike Hrvatske i drugih zemalja gdje članovi sudjeluju na susretima
 • zastupanje i zaštita interesa članova kluba
 • informiranje javnosti o aktivnostima i radu kluba.

Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima
 • pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem medija.

III

Članstvo u udruzi

Članak 10.

Članom Udruge mogu postati fizičke osobe, hrvatski i strani državljani koji su vlasnici ili ljubitelji Alfa Romeo vozila te pravne osobe koje se bave srodnim djelatnostima.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja ili sjedišta, broju telefona, e-mail adresi, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova je dostupan i može se dati na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Obvezu plaćanja članarine te iznos određuje Izvršni odbor.

Članak 13.

Članstvo može biti:

 • redovito
 • podupiruće
 • počasno.

Redovitim članom smatra se aktivni član Udruge koji svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadaća Udruge.

Podupirućim članom smatra se fizička ili pravna osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosima pomaže ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

Počasnim članom može postati fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.

Redovitim, podupirućim i počasnim članom postaje se temeljem odluke Izvršnog odbora.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • birati i biti biran u tijela udruge (samo redoviti članovi)
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Predsjednik.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o rješenju žalbe je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 17.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge.

Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa.

Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V

Tijela udruge

Članak 18.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Dva Dopredsjednika
 • Tajnik

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge.

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži:

 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • 1/3 članova Skupštine.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 21.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili tri člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 22.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti jedan od dva Dopredsjednika. U slučaju odsutnosti Predsjednika i oba Dopredsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 23.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna jedna trećina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 24.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • bira i razrješava Predsjednika, dva Dopredsjednika i Tajnika
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Izvršni odbor

Članak 25.

 • Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge.
 • Izvršni odbor čine četiri člana i to: Predsjednik, dva Dopredsjednika i 1 član.

Članak 26.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani, a mandat novoizabranih članova traje do prve sljedeće izborne Skupštine.

Pojedini članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani ako:

 • ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze
 • postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je odredila Skupština.

Članak 27.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • donosi prijedlog financijskog plana i prijedlog zaključnog računa koje podnosi na usvajanje Skupštini na prvom sljedećem zasjedanju
 • upravlja i odlučuje o pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Udruge
 • donosi akte kojima se pobliže uređuje dodjela javnih priznanja Udruge ustanovljenih odlukom Skupštine
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruge u tijelima drugih organizacija.

Članak 28.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jedan puta godišnje.

Izvršni odbor saziva Predsjednik, te jedan od dva Dopredsjednika Udruge, u slučaju odsutnosti Predsjednika.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svih nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Nadzorni odbor

Članak 29.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja Udruge osniva se Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima četiri člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo birani. Član Nadzornog odbora ne može istodobno biti i član Izvršnog odbora, niti može obavljati drugu funkciju u Udruzi.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta, općih akata i odluke tijela Udruge, poglavito sa stajališta odgovornog i  svrsishodnog raspolaganja sredstvima.

Nadzorni odbor ima obvezu o svojim nalazima izvijestiti Skupštinu i Izvršni odbor, a oni su se dužni o izvješću očitovati u roku koji zatraži Nadzorni odbor s obzirom na hitnost.

Tijelo kojemu je izvješće upućeno dužno je poduzeti mjere za koje je ovlašteno radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

Predsjednik

Članak 31.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština, na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini društva.

Članak 32.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora Udruge
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • donosi odluku o isključenju člana iz Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Dopredsjednici

Članak 33.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju dva Dopredsjednika.

Dopredsjednike Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Tajnik

Članak 34.

Tajnik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu, brine za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih obveza udruge
 • stručno priprema i organizira sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine se o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
 • usklađuje rad radnih tijela Skupštine i Izvršnog odbora
 • priprema prijedlog programa rada, financijskog plana i rebalansa financijskog plana
 • vodi financijsko poslovanje Udruge, vodi popis članova Udruge u skladu s odredbama Zakona o udrugama i ovim Statutom
 • stručno, organizacijski i financijski koncipira stručne skupove, manifestacije, smotre, natjecanja i druge oblike djelovanja Udruge
 • brine se o obavješćivanju javnosti o radu Udruge
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 35.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

Za svoje djelovanje tajnik je odgovoran Skupštini.

Tajnik svoje poslove može obavljati volonterski ili honorarno.

Ukoliko tajnik obavlja posao honorarno primijenit će se Zakon o radu i drugi pozitivni propisi iz radnog odnosa.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: SSS/VŠS/VSS, 1 godina rada te organizacijsko iskustvo na sličnim poslovima, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

Članak 36.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.

Imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom

Članak 37.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 38.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

Prestanak postojanja udruge

Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge jednotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 40.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština i nema mandat.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

VIII

Prijelazne i završne odredbe

Članak 41.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 43.

Odredbe ovog Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 11.11. 2017. godine.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Nikola Podkrajac